Obchodní podmínky

Nákupní řád

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zesvetlovac.com, jehož provozovatelem je Ing. Ivan Rákosník, Jateční 1195, 17000 Praha, IČ 18654461. Dále jen „prodávající“. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu Zesvetlovac.com.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Zesvetlovac.com jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku do dvou pracovních dnů a odeslat objednané zboží na místo dodání. Pokud prodejce nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.

Prodejce má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.

Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho bankovní účet event. zašle na adresu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, s vyjímkou přepravním společnostem za účelem přepravy zásilek a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Zadání Vašich osobních údajů nám slouží k

- realizaci dodání Vámi objednaného zboží
- realizaci a zúčtování Vaší platby
- možnosti komunikace s Vámi
- vyřizování reklamací
- zkvalitnění našich služeb
- možnosti vracet se k Vašim objednávkám
- jednoduché identifikaci v systému

Práva a povinnosti zákazníka

Kupující je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.

Kupující nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Zesvetlovac.com zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to prodejce písemnou formou. Prodejce se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.
 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Zesvetlovac.com a právním řádem platným v ČR.
 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné a pod. se nevrací.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu Zesvetlovac.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu Zesvetlovac.com obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě Zesvetlovac.com.

Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je kupujícímu předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči prodejci reklamaci vady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.
 

Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adresu

Ing. Ivan Rákosník, Jateční 1195, 170 00 Praha
 

Každá reklamace musí obsahovat

- číslo objednávky
- popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží

Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kpujícího elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne na jiném řešení.

Prodejce neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí kupujícím a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího.